Dosarul de personal al salariatului

sept.
2013
03
Dosarul de personal

Dosarul de personal al salariatului

Fiecare angajator are obligația, conform legislației în vigoare, să întocmească un dosar de personal pentru fiecare salariat. Acest dosar trebuie actualizat de fiecare dată când apar modificări.

Fiecare salariat trebuie să aibă un dosar de personal, indiferent de tipul contractului (perioadă determinată, perioadă nedeterminată, ucenicie, muncă la domiciliu) și indiferent de norma cu care lucrează (parțială sau întreagă).

Conform HG 500/2011 dosarul trebuie păstrat în bune condiții la sediu și trebuie să fie prezentat inspectorilor de muncă la solicitarea acestora (refuzul angajatorului de a prezenta dosarul de personal la control presupune amendă de până la 8000 lei).

Tot HG nr. 500/2011 stabilește că dosarul personal al salariatului trebuie să conțină  cel puțin:

 • copia actului de identitate sau dovada de reziden’ă;
 • copia livretului militar acolo unde este cazul;
 • adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă, iar în momentul acceptării ofertei de angajare trebuie obținut avizul medicului de medicina muncii;
 • copii ale actelor de studii (de la diploma de liceu până la ultima școală absolvită);
 • copiile certificatelor de participare la cursuri de instruire/perfecționare;
 • copia carnetului de muncă/copiile adeverințelor de la locurile de muncă anterioare;
 • recomandări obținute de la foștii angajatori;
 • cazierul judiciar în original;
 • curriculum vitae semnat de salariat și datat;
 • oferta de angajare;
 • contractul individual de muncă;
 • acte adiționale, decizii care atestă modificarea, suspendare și încetarea contractului individual de muncă;
 • fișa postului;
 • orice alte documente care certifică legalitatea și corectitudinea completării în registrul de evidență al salariaților;
 • declarația pe proprie răspundere a salariatului privind persoanele pe care le are în întreținere însoțită de documentele justificative (copii ale certificatelor de naștere pentru copiii minori, copie carte identitate și adeverința Anaf pentru soț/soție de exemplu);
 • declarația pe proprie răspundere a salariatului privind casa de sănătate la care este arondat medicul de familie și coasigurați însoțită de documente justificative;
 • rapoartele de evaluare ale salariatului.

Angajatorul este obligat ca la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat sa îi elibereze copii ale documentelor existente în dosarul de personal și copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrieri referitoare la persoana sa în cel mult 15 zile de la data solicitării.

De asemenea, din experiența acumulată prin practică, recomandăm ca în dosarul de personal să existe o adeverință de la ultimul angajator care să cuprindă venitul realizat și numărul de zile lucrate/numărul de zile concediu de odihnă/numărul de zile de concediu medical pentru fiecare din ultimele 6 luni anterioare încetării contractului.