Documentele pe care le depun angajatorii afectati de pandemia COVID19 pentru a solicita plata indemnizatiei de somaj tehnic

apr.
2020
01

Iata mai jos modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizației, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială.


CERERE
descarca de aici cererea in format word

Angajator . . . . . . . . . .

Adresă sediu social . . . . . . . . . .

CUI/CIF . . . . . . . . . .

Cont bancar nr. . . . . . . . . . .

Telefon . . . . . . . . . .

E-mail . . . . . . . . . .

Către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Județeană . . . . . . . . . ./Municipiului București

Subsemnatul/ (a),………., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului………., cu sediul social în localitatea………., str……….. nr……….., județul………./municipiul………., sectorul………., vă solicit plata contravalorii indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020, pentru un număr de………. persoane, în sumă totală de………. lei brut, aferentă perioadei………..

Anexez prezentei:

-declarație pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activității total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență decretate (anexa nr. 1);

-lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație (anexa 2)

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 1 la cerere descarca de aici anexa 1 in format word


DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/ (a),………., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului………., CUI/CIF………. cu sediul social în localitatea………., str……….. nr……….., județul………./municipiul………., sectorul………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea a fost redusă sau a fost întreruptă temporar total sau parțial.

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . 

ANEXA Nr. 2 la cerere descarca de aici anexa 2 in format word


LISTA
persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plății indemnizației prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare

Nr. crt.Numele și prenumele salariatuluiCNPNivelul de educație (ISCED)Reședința (urban/rural)Salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupatData suspendării contractului individual de muncă*)Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgențăIndemnizația solicitată**)
1
2
. . .
TOTAL

*)Conform Registrului general de evidență a salariaților.

**)75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut.

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . . 

Modelele de mai sus au fost publicate in OM 741/2020 la data de 31.03.2020.

Tags: , , ,