Care sunt sancțiunile care pot fi aplicate salariaților?

nov.
2014
26

Care sunt sancțiunile care pot fi aplicate salariaților?

Angajatorul are dreptul, conform art. 247 alin. (1) din Codul Muncii, să aplice sancțiuni disciplinare salariaților atunci când constatăt că aceștia au comis o abatere disciplinară. În acest sens abaterea disciplinară are legătură cu munca și constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin încălcarea prevederilor unor norme legale, a regulamentului intern, a contractului colectiv de muncă, a contractului individual de muncă sau a dispozițiilor legale date de conducătorii ierarhici (art. 247 alin. (2) Codul Muncii).

Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul dacă salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt (art. 248 alin (1) Codul Muncii):

1. Avertismentul scris.

2. Retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile.

3. Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%.

4. Reducerea salariului de bază și/sau a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%.

5. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la aplicare dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată printr-o decizie a angajatorului în formă scrisă.

Amenzile disciplinare sunt interzise.

Pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.

Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară în raport cu gravitatea faptei săvârșite de salariat, ținând cont de împrejurările în care fapta a fost săvârșită, de gradul de vinovăție al salaritului, de consecințele abaterii disciplinare, de comportamentul general în serviciu al salariatului și de eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Sub sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.