Care este procedura concedierii disciplinare?

dec.
2014
02

Care este procedura concedierii disciplinare?

Concedierea disciplinară poate fi anulată în instanță fără a mai fi analizată, pe fond, situația daca angajatorul nu a respectat procedura legală.

Etapele procedurii concedierii disciplinare sunt:

1. Întocmirea referatului constatator de către responsabilul ierarhic direct (șef de echipă/birou, de exemplu).

2. Convocarea în scris a salariatului, precizându-se data, ora și locul întâlnirii. Dacă salariatul nu s-a mai prezentat la lucru i se trimite o scrisoare cu confirmare de primire pentru a veni la întâlnire, în vederea clarificării situației sale. Neprezentarea salariatului la convocare fără un motiv întemeiat dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea fără cercetarea disciplinară prealabilă (Art. 251 alin. (3) Codul Muncii). Legea nu limitează motivele întemeiate la cele medicale, însă doar instanța poate decide dacă motivele sunt obiective sau nu.

Aprecierea motivelor de neprezentare se va face cu înțelepciune de către angajator pentru a preîntâmpina o soluție contrară a instanței.

În cazul neprezentării salariatului și a lipsei unei motivări, angajatorul poate dispune aplicarea sancțiunii disciplinare printr-o decizie în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea faptei dar nu mai târziu de 6 luni de la această dată.

3. Ascultarea salariatului. Această etapă, ca și cea a convocării scrise, este o etapă obligatorie. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa, să ofere persoanelor împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și toate motivțiile pe care le consideră necesare, să fie asistat, la cerere, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Punctul de vedere al salariatului va fi consemnat într-un proces-verbal. Este recomandabilă înregistrarea audio a întregului dialog sau solicitarea unei note explicative din partea salariatului la momentul producerii incidentului.

Angajatorul nu va purta o discuție în contradictoriu ci se va mulțumi să ia act de apărările formulate de către salariat fără a formula răspunsuri pentru a convinge despre justețea sancționării.

Orice viciu de procedură va atrage declararea concedierii drept nelegală, indiferent dacă, pe fond, salariatul a săvârșit abaterea respectivă.