Declaratie salariati part time

sept.
2017
06

O nouă declaratie salariati part time!

Începând cu salariile aferente lunii august angajatorii care au salariați part time datorează contribuția CAS și contribuția CASS majorate. Astfel angajatorii nu vor mai plăti aceste două contribuții la venitul realizat de către salariat ci la nivelul salariului minim pe economie, adică 1450 lei brut.

Ordinul MFP nr. 2343/2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 240 alin. 3 lit. 3 din Codul Fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I, nr. 717 din data de 05.09.2017.

Contribuții majorate nu se vor plăti în cazul în care salariatul este student (până în 26 de ani), este pensionat pentru limită de vârstă (dacă nu obține alte pensii speciale), are o dizabilitate sau are mai multe contracte de muncă cu normă parțială iar suma veniturilor provenite din aceste contracte depășește salariul minim brut pe economie.

Cum salariul este confidențial, salariații nu pot fi obligați să aducă adeverințe de la alți angajatori în care să fie specificat venitul. În consecință în normele de aplicare ale Ordonantei Guvernului nr. 4/2017 legiuitorul a stabilit un model de declarație pe proprie răspundere pe care salariatul trebuie să o depună la angajator până în data de 5 a lunii următoare celei pentru care se calculează contribuțiile. Excepție de la acest termen face luna august 2017, lună în care angajații part time au obligația de a depune declarația până pe 10 septembrie.

Modelul declarației pe care salariații part time trebuie să o depună lunar la angajatori:

ANEXA – OMFP 2343/2017

DECLARATIE

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii prevazute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, subsemnatul/subsemnata … … … …, domiciliat(a) in localtitatea … … … …, str. … … … …, nr. … …, bl. … …, sc…. …, ap. …, judetul/sectorul … … … … legitimat(a) cu B.I/C.I. seria … nr. …, CNP … … … … declar pe propria raspundere urmatoarele:

In cursul lunii … … … … am realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca, iar baza de calcul cumulate aferenta acestora este cel putin egala cu salariul minim brut pe tara.

Data,                                                                  Semnatura,
……………………… ………………………………

Tags: , , , , , ,